Distant Sales Contract

Mesafeli Satış Sözleşmesi

TARAFLAR

MADDE 1

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), Turk Talents Bilişim Danışmanlık Anonim Şirketi (“TurkTalents”) ile https://turktalents.com/ “Platformu”ndan hizmet alan “MÜŞTERİ” arasında akdedilmektedir. İşbu sözleşme ve Platformda yer alan diğer kurallar TurkTalents tarafından sunulan veya aracılık edilen hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Platformunda kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Sözleşme, Müşteri tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

İşbu mesafeli satış sözleşmesi tüketici müşteriler için geçerlidir. İşbu Sözleşmenin Müşteri tarafı tüzel kişi ise hizmet tüketiciler ile ilgili mevzuata tabi değildir.

MÜŞTERİ BİLGİLERİ:

T.C.Kimlik Numarası: #

Adı Soyadı #

Adresi: #

Telefon Numarası: #

Elektronik Posta Adresi: #

TANIMLAR
MADDE 2

Talent : Platform veya herhangi bir aracılık yöntemiyle TurkTalents’tan hizmet almak amacıyla başvuran, iş arayan, işveren ile iletişime geçme konusunda aracıya ihtiyaç duyan yetenekli başvurucudur. 

Platform : İşbu sözleşmeye konu TurkTalents’a ait sistemdir.

SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

MADDE 3

3.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

3.2. İşbu Sözleşme’nin konusunu; Müşteri’nin, TurkTalents’a ait Platformdan, mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de ve ürünün ya da hizmetin sayfasında belirtilen niteliklere sahip hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

3.3. TurkTalents yalnızca bir dijital platformdur. Müşteri, iş arayışına uygun şekilde bir işverenle irtibat kurmak ve TurkTalents’ın işveren ağından yararlanmak amacıyla TurkTalents’a başvurmaktadır. TurkTalents Müşteri’ye iş garantisi, iş bulma, kurulan iş ilişkisinin devamı ve benzeri herhangi bir taahhüt vermemektedir. TurkTalents, Müşteri’nin işveren ile olan iş ilişkisinin veya sözleşme sürecinin tarafı değildir. 

3.4. Müşteri tarafı tüzel kişi ise hizmet tüketiciler ile ilgili mevzuata tabii değildir.

3.5. Müşteri, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul ettiği ve siparişi onaylandığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceğinin bilincinde olup bu hususta bilgilendirilmiştir.

SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI

ÜRÜNDETAYMİKTARARA TOPLAMTOPLAM KDVKDV DAHİL TOPLAM
######

Fiyat ürün sayfasında ve ödeme sayfasın görüntülenmektedir.

HİZMET TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

MADDE 4

4.1 TurkTalents, Müşteri’nin site şartlarına uygun şekilde formların doldurulması ile yapmış olduğu başvuru neticesinde, adayların TurkTalents tarafından belirlenen niteliklere uygun olduğunun tespiti sonrasında, Müşteri ile online veya fiziki görüşme gerçekleştirecektir. Müşteri ile yapılan görüşme/mülakat, işverenlerin erişimine imkan tanımak adına sesli ve görüntülü kayda alınarak Platform’da yayımlanacaktır.

4.2. Platform’da yer alan görüntü, video, ses kayıtları ile adayın işverenin adayın niteliklerini tespit etmesi için gereken özgeçmiş bilgilerine TurkTalents müşterileri olan işverenler erişebilecektir.

4.3.TurkTalents Müşteri’ye iş garantisi, iş bulma, kurulan iş ilişkisinin devamı ve benzeri herhangi bir taahhüt vermemektedir. TurkTalents, Müşteri’nin işveren ile olan iş ilişkisinin veya sözleşme sürecinin tarafı değildir.

4.4 Sözleşme Müşteri tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiştir.

4.5.Müşteri’nin satın almış olduğu hizmet uğruna gerekli görüşmelerin yapılması, kayıtların alınması, işverenlerin erişimi için Platform’da yayımlanmasıyla sözleşme konusu hizmet ifa edilmiş olur.

4.6.Müşteri’nin haklı bir neden olmaksızın görüşmelere katılmaması, TurkTalents’ın amaca uygun şekilde hizmet vermesine engel olması, görüntü, video, ses ve benzeri kayıtların alımına izin vermemesi veya sonradan iznini kaldırması hallerinde sözleşme konusu hizmet TurkTalents tarafından ifa edilmiş kabul edilecektir.

CAYMA HAKKI

MADDE 5

Müşteri, işbu Sözleşme’nin kendi istekleri ve kişisel ihtiyaçlarının karşılanması için kendi onayı ile ifaya başlanacağından ve TurkTalents tarafından Müşteri ile mülakat kaydı alınması için ön görüşmenin yapıldığı tarihte ifaya başlanmış sayılacağından; Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (b) maddesi’nde belirtilen (“b”) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.”) ve (h) maddesinde belirtilen (“h”) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler) cayma hakkının kullanılamayacağı istisna kapsamında hizmetlerden olduğundan; MÜŞTERİ tüketici sıfatına sahip olsa dahi cayma hakkı mevcut değildir. Şu kadar ki Sözleşme’nin ifasına başlanmayan dönemde Müşteri’nin cayma hakkı saklıdır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

MADDE 6

İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda Müşteri’nin yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ve uyuşmazlığın miktarına göre Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MAL/HİZMETİN FİYATI

MADDE 7

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

MADDE 8

Müşteri’nin, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Müşteri’den talep edebilir ve her koşulda Müşteri’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Müşteri’nin borcu gecikmeli ifasından dolayı İş Ortağının uğradığı zarar ve ziyandan Müşteri sorumlu olacaktır.

BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

MADDE 9

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. Müşteri, faaliyetin dijital bir iş olması sebebiyle işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda TurkTalents’ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

YÜRÜRLÜK

MADDE 10

11 (onbir) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, Müşteri tarafından elektronik ortamda onaylanmak veya olumlu bir fiili hareket olarak ödeme yapmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Join the Portal!

Register your account

In order to create your free account, please fill the information below: